શાંઘાઈ લાંઘાઈ પ્રિન્ટિંગ કો., લિ.
શ્લાંઘાઈ ——વ્યાવસાયિક પેકેજિંગ પ્રોડક્ટ્સ ઉત્પાદક